X60

SL Pendeltåg HemTvå X60-tåg möts vid Tanto på Södermalm i Stockholm den 26 april 2007.

SL:s och Stockholmsregionens nya pendeltåg heter X60. 55 tågsätt, med option på ytterligare 50 enheter, beställdes i april 2002 av SL hos tillverkaren Alstom-LHB i Salzgitter i Tyskland. SL beslutade senare att utnyttja en del av optionen och beställde ytterligare 16 enheter med leverans september 2007 - april 2008. Kostnaden för den andra investeringen uppgick enligt SL till 1 120 miljoner kronor. För fem av de 16 fordonen krävdes dessutom beslut av landstingsfullmäktige om utökad investeringsram. I slutet av maj 2008 levererades den sista enheten och därmed var 6001 – 6071 levererade.

SL och Upplands Lokaltrafik (UL) aviserade i slutet av november 2009 sina avsikter att koppla samman pendeltågen och Upptåget genom att förlänga pendeltågen till Uppsala, via Arlanda flygplats. Samtidigt aviserade man ett behov av ytterligare 12 X60-enheter. Dessa enheter (6072 - 6083) beställdes i maj 2010 och levererades 2012. De kallas internt för "X60A". I juni 2012 beställde SL ytterligare 46 X60-enheter, med leverans 2016-17. Dessa kallas internt för "X60B". Sista X60-enhet att levereras blev X60B 6129, som leverarades i mitten av 2017.

X60 är baserat på Alstoms produktplattform Coradia Lirex (Leicht Innovativer Regional Expreß, vilket på svenska blir "Lätt Innovativ Regional Express"). Varje enhet består av sex kortkopplade vagnar, som vilar på jacobsboggier. En enhet är 107 meter lång, vilket motsvarar två X1/X10-enheter och rymmer 374 sittplatser och 565 ståplatser (5 resenärer/m2). Den största nymodigheten är att golvhöjden (760 mm över räls överkant) är i samma nivå som plattformarna, vilket underlättar av- och påstigning och ger utökad möjlighet för funktionshindrade att åka med. Huvuddelen av all teknisk utrustning är därför förlagd till taket. Vidare kan man röra sig fritt mellan vagnarna genom hela enheten. Största tillåtna hastighet är 160 km/h och effekten är 12 x 250 = 3 000 kW. Sex av sju boggier har drivning. Resandeutrymme och förarhytter är utrustade med klimatanläggning.

I Sverige har X60-familjen utökats kraftigt de senaste åren. Ett stort antal 4-vagnsenheter litt X61 och X62 har levererats och satts i trafik i Skåne, Östergötland-Småland, Västra Götaland och Norrland. X60-konceptet (eller Coradia Nordic som tillverkaren valt att kalla tåget) blev i mångt och mycket det nya standardregionaltåget i Sverige, efter Reginan.


Tågen gick igenom åtskilliga tester innan serieleveransen tog vid under första halvåret 2005. Här rullar det första provtåget med X60 6002 i mitten iväg norrut från Älvsjö den 19 oktober 2004 för att genomgå s.k. gångdynamiska tester. Som synes var fotovädret inte det bästa...


X60 6001 på Älvsjö bangård den 10 februari 2005. Vädret var av det mer ruskigare slaget... T.h. skymtar en X1:a som så småningom helt fick ge vika för X60.


Undertecknad provsitter förarplatsen i X60 6001 innan pressvisningen den 11 februari 2005. Foto: © Jonn Persson. En del detaljer i hytten justerades innan serieleveransen. Eftersom fordonen trafikerar en del av det Transeuropeiska höghastighetsnätet var man tvungen att utforma fronten efter EU:s höghastighetsdirektiv. Som följd därav placerades frontrutan nästan två meter från nästippen på lokföraren. Sikten åt sidorna blev heller inte lika god som på tidigare generationers pendeltåg, men lokpersonalen har vant sig med tiden.


Det samlade pressuppbådet förevigade när SL:s styrelseordförande försiktigt körde ut X60 6001 i dagsljuset den 11 februari 2005.


Inredningen i X60 6005 under provtrafiken den 4 augusti 2005.


Tvenne tyskar i Älvsjö den 4 augusti 2005. Både X60 6006 (t.v.) och X420 065 (t.h.) tillverkades av Linke-Hoffmann-Busch (LHB) i Salzgitter. LHB blev sedermera en del av den franska tågtillverkarkoncernen Alstom.


Den 13 augusti 2005 skedde den officiella invigningen av X60. Kalaset började i Karlberg, där särskilt inbjudna honoratiatories fick "bubbelåsnittar". Tal hölls av representanter för Alstom och SL. Här ses invigningståget, bestående av X60 6010 rulla in till Karlberg.


Efter ankomst till spår 10 på Stockholm C skedde själva invigningsceremonin och sedan visades enheten upp för intresserad allmänhet.


Det första ordinarie resandetåget (2507) med X60 ankommer Sundbyberg på morgonen den 22 augusti 2005. Tågsättet bestod av enheterna 6006 + 6010.


Generationer möts på Stockholm C på morgonen den 23 augusti 2005. T.v. X1 3001 och t.h. X60 6010.


Nylevererade och delvis ännu omärkta X60 6009 i Älvsjöhallen den 30 september 2005.


X60 6014 håller i Sundbyberg den 3 januari 2006. Normalt utgjordes tåget av två enheter, men inkörningsproblem och barnsjukdomar gjorde att tågen sällan utgjordes av mer än en enhet, eller var ersatta med X1/X10-tåg, eller blev helt inställda. Att sådant sker är i och för sig inget ovanligt när nytillverkade tåg sätts i drift, men många med insikt i branschen retade sig på SL:s påfallande märkliga hållning i frågan - SL hävdade i sin reklam och i uttalanden (grovt generaliserat) att X60 var det bästa som hänt Stockholms pendeltågsresenärer och att alla vintertester och andra provkörningar hade borgat för en smärtfri introduktion av tågen. Kritiker menade också att SL inte hörsammade välmenta förslag, krav från fackligt håll osv., utan ignorerade dessa och lät tillverkaren bygga fordonet utifrån SL:s sätt att se på tillvaron. Sedan när många av störningarna de facto föreföll vara relaterade till problem som kanske kunde ha undvikts om man varit mer lyhörd från början undslapp sig nog en och annan ett "vad-var-det-jag-sa", samtidigt som man frågade sig hur SL disponerade sina skattepengar.

Ställda inför fullbordat faktum påpekade då företrädare för SL i olika uttalanden att man ju inte kan förvänta sig att ett nytt tåg med komplicerad teknik kunde fungera klanderfritt från början och att man inte kunde lösa problemen som fanns (och finns) om inte tågen kördes i normal trafik. Tyvärr är det SL:s kunder, d.v.s. de hårt prövade resenärerna, som måste betala priset för inställda och försenade tåg. En del problem kanske kunde ha lösts genom att X60 gick i provtrafik under en längre period än den genomförda, med betalande resenärer, men mellan de ordinarie tågen. På så sätt kan störningen bli mindre för hela systemet, även om de resenärerna som sitter på tåget givetvis blir drabbade.

Ett och annat ögonbryn höjdes också i branschen när SL samtidigt forcerade utfasningen och skrotningen av de tyska pendeltågen X420, mot bättre vetande, kan man tycka, eftersom SL uppenbarligen var medveten om att det fanns inkörningsproblem. Att i ett sådant läge skicka fullt fungerande tåg till skrot föreföll något märkligt. Detta skulle också ses i ljuset av det s.k. "Stockholmsförsöket", mer känt som trängselskatten eller biltullar, som bedrevs under första halvåret 2006. I det försöket ingick också en satsning på utbyggd kollektivtrafik, främst genom inrättande av nya busslinjer, men också genom utökad (teoretisk) sittplatskapacitet i spårtrafiken. Pendeltågstrafiken har sedan länge kämpat med fordonsbrist och situationen underlättades knappast av att de nya tågen krånglade medan man samtidigt gjorde sig av med fungerande fordon, samtidigt som fler tåg skulle köras...


X60 6010 på Stockholm C den 3 januari 2006. Tåget var på väg mot Södertälje C, och även detta tåg skulle normalt ha utgjorts av två enheter. En smärre försening uppstod också, dock inte p.g.a. teknisk störning, utan denna gång saknades tågvärden vid avgångstid. Alla störningar är inte alltid teknikrelaterade...


X60 6024 med kollega ankommer Årstaberg på sin väg mot Tumba på morgonen den 25 april 2006, samma dag som fem X1:or drogs till skrot. T.v. ett annat X60-tåg, på väg mot Kungsängen. När bilden togs var detta ännu rätt ovanligt, men blev snart pendelvardag på allvar.


Nylevererade X60 6003 ankommer Stockholm C på morgonen den 2 maj 2006. Knappt en vecka senare drabbades majoriteten av X60-flottan av problem med luftkonditioneringen, varför en hel del tåg och omlopp fick ställas in p.g.a. "vagnbrist" den 8 maj. Denna gång var det verkligen inte "de 40 år gamla tågen" som normalt brukade anges som felkälla... Under några veckor i juni och juli 2006 stod mer eller mindre hela X60-flottan still, denna gång p.g.a. fel på bromsskivorna. I jämförelse med SJ:s dubbeldäckare X40, som också tillverkades av Alstom i Salzgitter, verkade dock X60 vara bland det mest välfungerande som fanns. Allt är dock, som bekant, relativt...


Leveranserna av X60 fortsatte oförtrutet. I slutet av januari 2007 hade drygt 40 enheter levererats. Den 29 januari 2007 introducerades X60 mer på allvar på sträckan Märsta - Södertälje och här ses X60 6040 ensam ankomma Märsta på eftermiddagen samma dag. Bilden är tagen från en annan Alstom-produkt, X40. Kung Bore gjorde dock uppenbarligen sitt för att ställa till det, även om temperaturen låg runt -5 grader på eftermiddagen var det betydligt kallare natten innan och en X60-enhet fick stå kvar och frysa ute på "gärdet" strax norr om Märsta station.

I april 2007 stoppades leveranserna tillfälligt, efter att man konstaterat att ett tiotal enheter var behäftade med bristfälliga svetsar i boggierna. Svetsroboten som använts hade efter servicearbeten uppenbarligen inte ställts in korrekt igen. Svetsarnas kvalitet ansågs inte utgöra någon akut säkerhetsmässig fara, men man kontrollerade dem oftare än vad som hade behövts annars.


En studie i modern spårfordondesign på Stockholm C den 5 september 2007. Till vänster X60 6056, till höger X40 3341. Båda motorvagnstågen är tillverkade av Alstom-LHB i Salzgitter för trafik i Sverige, men där upphör också likheterna... X60 6056 är den första enheten av de 16 som tilläggsbeställdes.


X60 på rad på spår 16 i Hagalund den 7 oktober 2007. Närmast står X60 6059, därefter följer 6057 och 6058. De var alla försedda med en ny programvaruversion som gjorde att de inte kunde köras tillsammans med övriga X60. En dryg vecka senare hade de lämnat Hagalund för att därefter sättas i trafik. Notera även det lilla Alstom-märket som svagt kan anas i fronten under det svarta fältet.


X60 6045 ankommer Södertälje hamn den 25 februari 2008.


Påsken 2008 skedde stora signal- och banarbeten i Karlberg, strax norr om Stockholm C. Banan var mer eller mindre avstängd och järnvägsföretagen ägnade sig åt mer eller mindre kreativa trafiklösningar. SJ:s Uppsalapendel ställdes in och istället förlängdes Märsta-pendeln till Uppsala. På den övre bilden ses X60 6061 passera Bergsbrunna strax söder om Uppsala den 21 mars 2008. På den undre bilden ses ett X60-tåg ringla över Strandbokilen under infarten till Uppsala C senare samma dag.


X60 6004 i Älvsjö den 19 januari 2009.


Den dittills senast levererades X60-enheten, X60 6071, i Ulriksdal den 23 mars 2009. Ytterligare 12 enheter beställdes sedermera och levererades 2012.


X60 6034 närmar sig Älvsjö söderifrån den 21 augusti 2009.


X60-möte i Södertälje hamn den 28 september 2009.


X60 6047 i Nynäshamn den 7 juni 2010.


X60 6060 rullar in i Flemingsberg den 5 juni 2011.


X60 6044 i Gnesta den 3 juli 2011.


X60-möte på Södertälje syd undre den 5 december 2011.


Två Alstomprodukter i Älvsjö den 31 december 2011; SL X60 och SJ X40.


X60 6051 på Årstabron den 12 februari 2012.


X60 6070 mellan Älvsjö och Stuvsta den 24 mars 2012.


X60 6010 i Södertälje hamn den 12 april 2012. Stationen byggdes om kraftigt i samband med dubbelspårsbygget ner till Södertälje C.


Som nämnts ovan levererades ytterligare 12 X60-enheter under 2012. Här ses en av dem, X60 6078 på Stockholm C den 19 juli 2012. De har också försetts med EVN-nummer, i det här fallet 94 74 460 6078-4 S-SL.


Ett tåg mot Södertälje lämnar Älvsjö på morgonen den 12 oktober 2012. Sist gick X60 6030.


X60 6049 i Årstaberg den 8 december 2012.


Solnedgången speglar sig i ett X60-tågsätt i Älvsjö den 8 december 2012.


Den 9 december 2012 tog SL över från Upptåget på sträckan Upplands Väsby - Arlanda - Uppsala. Tågen utgår normalt från Älvsjö, förutom i rusningen då de körs till och från Tumba. Här ses X60 6040 i tåg 2236 redo för avgång från Älvsjö den 31 december 2012. Det kan noteras att man har "återuppväckt" 2200-numren för denna trafik; tidigare användes dessa tågnummer för SJ:s Uppsalapendel.


Södergående Södertäljependel 2635 med X60 6036 främst, ankommer Älvsjö den 31 december 2012.


X60 6070 och X10 3186 på Stockholm C på morgonen den 24 januari 2013.


Par i "57:or" på Stockholm C samma morgon. T.v. X60 6057, t.h. SJ X55 3357.


Ett norrgående pendeltåg närmar sig Stockholm C söderifrån den strålande vinterdagen den 24 januari 2013.


X60 6077 rullar in i Älvsjö den 3 mars 2013.


X60 6067 passerar Gamla stan på "Getingmidjan" den 27 mars 2013.


X60 6057 närmar sig Krigslida på det nya dubbelspåret mellan Västerhaninge och Tungelsta den 29 mars 2013.


X60 6061 rullar in i höstligt Ulriksdal den 11 oktober 2013.


X60 6049 rullar in i Karlberg den 19 oktober 2013.


X60 6001 möter 6034 i Karlberg den 19 oktober 2013.


X60 6004 och 6027 i Nynäshamn den 26 januari 2014.


Möte i nummerordning i Handen den 9 mars 2014. Fr.v. X60 6078 och 6079.


X60 6069 mot Södertälje C och 6021 mot Uppsala C i Älvsjö den 29 december 2014.


X60 6004 mot Södertälje C på spår 7 i Älvsjö den 10 april 2015. Det ovanliga spårvalet berodde på ombyggnadsarbeten på Gamla Årstabron, varför tågen fick ledas om över Nya Årstabron och genom Älvsjö Godsbangård. Därför hamnade tågen mot Södertälje här, i stället för på spår 4.


X60 6082 ankommer Södertälje C från Gnesta den 19 januari 2016.


X60 6082 på väg mot Gnesta ankommer Södertälje hamn en stund senare samma morgon.


2016 sattes nya X60B-enheter i trafik. En av de stora skillnaderna mot X60 är att de är försedda med ETCS i stället för ATC. Här ses nylevererade X60B 6092 jämte X60 6056 på Stockholm C den 11 april 2016.


X60B 6091 i Älvsjö den 7 maj 2016.


Inredning i X60B 6091.


Möte mellan två X60-tågsätt på Årstabroarna den 17 juli 2016. Närmast X60 6062.


X60B 6104 i Älvsjö den 16 oktober 2016.


X60B 6102 i Älvsjö den 12 december 2016.


X60B 6090 på Stockholm C den 19 december 2016, nu med nya dekaler "SL i samarbete med MTR".


X60B 6107 i Sundbyberg den 4 februari 2017.


X60B 6101 och 6107 i Karlberg den 25 mars 2017. Denna vy försvann i samband med att Citybanan öppnade för trafik den 10 juli 2017.


X60B 6114 i Älvsjö den 2 april 2017.


X60 6019 och 6078 i Karlberg den 8 juni 2017, en månad innan stationen stängdes i samband med Citybanans öppnade.


Min sista bild av ett ordinarie pendeltåg på "Getingmidjan" blev denna av X60B 6108 den 25 juni 2017.


X60 6060 i Karlberg den 4 juli 2017, tre dagar innan stationen lades ned för pendeltågstrafik.


Strax därpå ankom ett tåg norrifrån, med X60 6005 som ledande enhet.


X60 6051 sist i tåg mot Märsta möter SJ X55 3348.


Min sista bild av ett ordinarie pendeltåg i Karlberg blev denna av X60 6025 den 4 juli 2017.


X60 6060 i Årstaberg den 19 juli 2017.


X60B 6121 i Årstaberg samma dag.


X60B 6122 i Sundbyberg den 19 juli 2017.


X60B 6104 i Älvsjö den 21 juli 2017.


X60 6076 i Älvsjö samma dag.


X60B 6085 på väg mot Uppsala på Arlanda C den 19 oktober 2017.


X60B 6125 i Älvsjö den 2 januari 2018.


X60B 6102 vid Älvsjö godsbangård den 18 juni 2018.


X60B 6119 i Älvsjö den 29 augusti 2018.


X60 6061 i Handen den 29 augusti 2018.


X60B 6102 i Älvsjö den 30 augusti 2018.


X60B 6103 ankommer Älvsjö den 15 november 2018.


X60 6062 i Handen den 4 december 2018.


Ett växelfel på Stockholm City nere i Citybanans tunnel medförde att ett antal pendeltåg leddes om den "övre vägen" via Stockholm C några dagar i början av mars 2019. Här rullar ett av dessa tåg med X60 6042 främat in på Stockholm C den vackra vårvinterdagen 2 mars 2019.


X60 6043 på Stockholm C den 2 mars 2019.


Möte mellan X60 6033 och 6080 vid Norra bantorget på Stockholm C samma dag.


X60B 6103 ankommer Älvsjö den 12 maj 2019.


En kort stund senare ankom X60 6032 i motsatt riktning.


X60B 6129, den sista levererade X60-enheten, i Älvsjö den 22 maj 2019.


X60B 6122 i Barkarby den 15 juni 2019.


X60B 6126 i Älvsjö den 15 juli 2019.


X60B 6097 i Nynäshamn den 16 juli 2019.


En omärkt X60 sist i tåg mot Södertälje, lämnar Rönninge på morgonen den 10 september 2019.


X60B 6114 ledande i tåg 2922 rullar in i Älvsjö den 10 december 2019.


X60B 6107 i Älvsjö på eftermiddagen samma dag.


X60B 6085 i Älvsjö den 15 december 2019.


X60B 6071 i Älvsjö den 17 december 2019. Samtidigt passerar ett av de nya Mälartågen, här bestående av ER1 010.


X60 6034 på Älvsjö bangård den 18 februari 2020.


Ett tåg mot Bålsta lämnar Älvsjö på kvällen den 15 april 2020.


X60 6004 i Älvsjö den 16 april 2020.


X60-möte vid Tanto den 18 april 2020. Närmast X60 6012.


X60 6059 ankommer i Älvsjö den 9 maj 2020.


Sist i samma tåg gick X60 6005.


X60 6033 i Älvsjö den 10 maj 2020.


X60 6062 rullar in i Älvsjö från depån den 11 maj 2020.


X60 6074 på Uppsala C den 5 juli 2020.


X60B 6093 på Stockholm S den 18 juli 2020.


X60 6054 på linje 40 ankommer Södertälje hamn från Södertälje centrum den 27 juli 2020.


X60B 6096 på linje 43 mot Kungsängen i Älvsjö den 8 augusti 2020.


SJ X40 3334 bredvid X60 6055 på Uppsala C 15 augusti 2020. Båda är tillverkade av Alstom-LHB i Salzgitter i Tyskland.


X60B 6104 på Uppsala C 12 september 2020.


X60B 6096 i Älvsjö på julafton 2020.


X60 6059 i Älvsjö på juldagen 2020.


X60 6001 i tåg 2835 ankommer Stockholm S den 10 januari 2021.


X60 6001 i tåg 2835 lämnar Älvsjö en stund senare samma dag.


Kort därefter växlades X60 6044 fram till plattform från Älvsjödepån.


X60B 6093 i Älvsjö på väg mot Västerhaninge i snöovädret på kvällen den 28 januari 2021.


X60B 6105 lämnar Älvsjö på väg mot Västerhaninge den 30 januari 2021.


En okänd X60B på väg mot Södertälje C närmar sig Älvsjö den 31 januari 2021. I bakgrunden anas ett annan X60-sätt som höll på att växla ut från Älvsjö godsbangård.


X60B 6109 rullar in i Älvsjö den 3 februari 2021.


X60B 6127 sist i tåg mot Södertälje C, passerar Älvsjöskogen den 27 februari 2021.


Kung Bore gjorde ett litet återtåg till Stockholmsområdet den 10 mars 2021, och dessutom drabbades pendeltågstrafiken av ett elfel norr om Odenplan, varför ett antal tåg leddes om "övre vägen" via Stockholm C. Givietvis (?) användes de "klassiska" pendeltågsspåren! Här ses X60 6041 sist i tåg mot Bålsta samma morgon.


Tåg mot Västerhaninge med X60B 6098 ledande rullar in på spår 13 på Stockholm C samma morgon, precis som "förr".


X60B 6098 lämnar Stockholm C en kort stund senare.


Sist i samma tåg gick X60B 6110.


X60B 6123 i tåg 2230 mot Uppsala C ankommer Älvsjö i påtagligt aprilväder på annandag påsk den 5 april 2021.


X60 6071 vid Fagersjö mellan Farsta strand och Högdalen den 17 april 2021.


X60 6064 på väg norrut mellan Farsta strand och Högdalen samma dag.


En kort stund senare kom X60 6044 i motsatt körriktning.


X60B 6091 i Solna den 19 april 2021.


X60 6080 sist i ett tåg mot Tumba, omlett via "övre vägen", på Stockholm C den 22 april 2021.


X60 6001 i Ulriksdal den 4 maj 2021.


X60B 6115 på väg mot Södertälje på spår 3 i Älvsjö strax efter midnatt den 14 maj 2021.


X60B 6105 på Stockholm C den 8 juli 2021. Denna dag var det strömlöst på Stockholm City station, och vissa tåg leddes "övre vägen" via Stockholm C.


X60 6044 i Solna på kvällen den 8 juli 2021.


X60 6074 i Älvsjö strax efter midnatt den 27 juli 2021.


X60B 6107 i Älvsjö den 22 november 2021.


X60B 6116 i Älvsjö samma dag.


X60B 6129, den sista som levererades, i Älvsjö den 13 december 2021.


X60 6055 i Älvsjö den 7 februari 2022. Enheten var den sista ur den första serieleveransen.


X60 6021 bromsar in i Järna den 11 februari 2022.


X60B 6112 i Älvsjö på eftermiddagen den 11 februari 2022.


X60 6025 på Stockholms södra den 13 februari 2022.


X60B 6102 sist i tåg mot Västerhaninge i Älvsjö den 25 februari 2022.


Kort därefter kom detta tåg mot Bålsta, med X60 6001 ledande.


Tåg 2734 mot Märsta, med X60 6075 sist, passerar Älvsjöskogen den 28 februari 2022.


Kort därefter kom tåg 2233 mot Södertälje C, med X60B 6096 som ledande enhet.


X60B 6114 på linje 40 mot Södertälje C ankommer Stuvsta på sena eftermiddagen den 24 mars 2022.


Sist i det tåget gick X60B 6089, som här mötte ett norrgående tåg på linje 41 mot Upplands Väsby, med X60 6061 ledande...


...och X60 6001 sist.


Strax därpå ankom detta tåg mot Tumba, med X60B 6128 ledande.


X60B 6093 i Rönninge den 3 april 2022.


X60B 6097 i Rönninge samma dag.


X60 6056 i Rönninge senare samma dag. Denna enhet var den första i andra leveransomgången.


X60 6021 ankommer Spånga den 12 april 2022.


Sist i samma tåg gick X60 6080.


X60 6008 i Stuvsta den 17 april 2022.


X60B 6085 passerar kilometer 10 i Älvsjöskogen mellan Älvsjö och Stuvsta senare samma eftermiddag.


X60B 6095 lämnar Älvsjö på sena eftermiddagen den 17 april 2022.


X60B 6095 ankommer Älvsjö på morgonen den 28 april 2022.


X60 6001 i Älvsjö den 5 maj 2022.


X60 6077 och 6043 i Älvsjö samma eftermiddag.


X60 6040 och 6003 i Upplands Väsby den 14 maj 2022.


X60B 6115 i tåg 2358 mot Kallhäll Älvsjö den 23 juni 2022.


X60B 6116 ankommer Älvsjö i tåg 2759 mot Tumba en kort stund senare samma dag.


Alstom-fordon sida vid sida på Uppsala C den 23 juli 2022. T.v. X60B 6099 i tåg 12263, t.h. SJ X40 3342 i "Uppsalapendeln" 861.


X60 6036 ankommer Älvsjö den 1 oktober 2022.


X60 6007 i Skogås den 1 oktober 2022.


Den sist levererade X60-enheten, X60B 6129, i Älvsjö den 16 november 2022.


Några dagar senare kom snön till stan, och det med besked! Här ankommer X60 6052 Älvsjö den 20 november 2022.


Kort därpå kom detta tåg på linje 40 mot Uppsala, med X60B 6094 ledande.


Snöovädret tilltog, och den 21 november 2022 blev en besvärlig dag för bl.a. pendeltågstrafiken. Här ses X60 6039 och 6015 i Älvsjö i snöyran.


En liten stund senare rullade detta tåg mot Västerhaninge in på spår 7. Främst gick X60 6046.


Den 22 december 2022 leddes ett pendeltåg mot Upplands Väsby om på "den övre vägen" via Stockholm C. Här ses X60 6044 på spår 17 på Stockholm C kort efter ankomst. Omledningarna föranleddes av sprängningsarbeten för nya tunnelbanan, som på ett par platser skedde i närheten av Citybanans tunnlar.


Ledande enhet var X60 6010, som här ses lämna "Cst" efter avslutat trafikutbyte.


X60 6010, ledande i tåg mot Tumba, ankommer Stuvsta den 3 januari 2023.


Kort därefter kom detta tåg mot Södertälje C, med X60 6003 främst.


En stund senare lämnade detta tåg Stuvsta på väg norrut, med X60B 6113 sist. Notera de påbyggda övervakningskamerorna, som snarast ser ut som "piggar" på bilden. Dessa monterades inför att tågen skulle köras utan tågvärdar. Detta har stött på mycket motstånd, inte minst bland den operativa personalen, och under en stor del av december 2022 och månaderna därefter kördes med reducerad trafik. Officiellt hänvisades till lokförarbrist och högre sjukfrånvaro eller "VAB", men enligt många bedömare var det inte hela bilden. I slutet av januari 2023 beslöts att pausa försöket, och utreda det närmare.


X60 6019 på Årstabrons södra landfäste den 22 januari 2023.


X60 6023 på linje 42X mot Nynäshamn passerar Skogås den 5 februari 2023.


X60B 6116 och X60 6010 i Älvsjö den 14 mars 2023.


X60 6044 på Stockohlm C den 14 mars 2023.


X60 6066 ankommer Flemingsberg på "högerspår" på kvällen den 15 mars 2023.


X60B 6111 ankommer Älvsjö den 28 mars 2023, en dag som väl inte gick till pendeltågens bästa i historien...


X60 6054 ankommer Älvsjö från Södertälje på morgonen den 30 mars 2023.


X60B 6091 och ABTR ER1 039 på Uppsala C på kvällen den 26 juli 2023.


X60 6038 i Nynäshamn den 27 juli 2023.


X60B 6088 i Älvsjö på morgonen den 5 september 2023.


En snarlik bild, tagen ganska precis en månad senare, den 4 oktober 2023. Denna gång fastnade X60 6001 på minneskortet.


Den sist levererade X60-enheten, X60B 6129, ses här lämna Älvsjö mot Södertälje den 13 oktober 2023.


X60 6040 i Rönninge den 15 oktober 2023.


Sist i samma tåg gick X60 6037.


Tåg 2534, bestående av X60 6076...


... och X60 6050, ankommer Älvsjö den 15 oktober 2023.


I slutet av november 2023 kom vintern till Stockholmsområdet (och resten av landet) på allvar. Traditionen bjöd givetvis på "utmaningar" i pendeltågstrafiken... Här ses X60 6064 i Älvsjö på kvällen den 28 november 2023.


X60 6018 i snöyra i Älvsjö på eftermiddagen den 2 januari 2024.


X60B 6125 på Arlanda C den 24 februari 2024.


Den 3 mars 2024 tog SJ Stockholmståg AB över pendeltågstrafiken. Samma dag begav jag mig till Älvsjö med omgivningar, för att föreviga detta tillfälle. Här ses X60B 6124 i tåg 2535 ankomma Älvjö, på väg mot Nynäshamn.


På spår 7 intill, stod X60 6004 som tåg 2534 mot Bålsta. Det fick dock vänta en liten stund på körsignal, i väntan på...


...X60 6024, som var på väg mot Södertälje i tåg 2935. Det var ett växelfel i Årstaberg, som innebar "delvis enkelspårsdrift".


X60 6004 och 6024 i Älvsjö den 3 mars 2024.


Utsikt från Hagsätraskogen och berget ovanför Älvsjöhallen den 3 mars 2024. Tåg 2238 mot Uppsala C närmar sig Älvsjö station.


X60 6001 ledande i tåg 2939 mot Södertälje, mellan Älvsjö och Stuvsta den 3 mars 2024.


Tåg 2239, med X60 6053 främst, ankommer Stuvsta den 3 mars 2024 med en mindre försening p.g.a. obehöriga i spårområdet.


X60 i Älvsjö är ju "vardagsmat", men inte att tåget susar förbi på spår 5 (första nedspåret) som X60 6054 gjorde på kvällen den 10 maj 2024.


X60 6048 på Västra Årstabron den 11 maj 2024.


X60B 6106 och SJ Rc6 1382 ankommer Flemingsberg parallellt på kvällen den 29 maj 2024.


X60 6008 ankommer Skogås den 5 juni 2024.


X60 6060 sist i tåg mot Västerhaninge lämnar Vega den 5 juni 2024.


X60B 6085 ankommer Vega den 5 juni 2024.

Andra fordon i X60-familjen


Skånetrafiken beställde en variant av X60, kallad Coradia Lirex Skåne (numera Coradia Nordic), med littera X61. 49 tågsätt beställdes från början. Ytterligare 20 enheter levererades 2013-2014 och 2018 levererades 20 enheter till. En X61-enhet består av 4 vagnar och har färre antal dörrar per långsida, lägre golvhöjd och bekvämare inredning, jämfört med X60. Efter en lång inkörningsperiod sattes X61:orna i trafik i augusti 2010. Här ses X61 034 och 003 i Gantofta på kvällen den 12 juli 2013.


Östgötatrafiken aviserade i mitten av mars 2008 sin beställning av fem stycken X61-tågsätt för sin pendeltågstrafik. Likaså beställde Jönköpings Länstrafik två X61-enheter i slutet av maj 2008. De sju tågsätten sattes i december 2010 in i den genomgående regionalpendeltågstrafiken Jönköping–Nässjö–Tranås–Linköping–Norrköping, i gemensamt omlopp. Även här skedde trafiksättningen inte utan problem... Ytterligare åtta enheter levererades 2015. Slutligen beställdes ytterligare tre enheter som leverarades 2019. Här ses JLT X61 302 i Linköping den 17 maj 2011. Sedermera sålde JLT sina X61:or till Östgötatrafiken och den genomgående trafiken är ett minne blott; numera måste man åter byta tåg i Tranås.


Norrtåg beställde 11 stycken X62:or för regionaltågstrafiken på Botniabanan och i övriga Norrland. De sattes i trafik under slutet av 2011 och har sth 180 km/h och en bekvämare inredning, bl.a. finns en kiosk ombord. Den 16 augusti 2013 stod X62 009 och 011 på Umeå godsbangård i Västerslätt.


Västtrafik beställde totalt 22 stycken X61:or för pendeltågstrafiken runt Göteborg. De första 11 levererades under 2012 och resten levererades 2013. Sedermera köptes ytterligare 10 enheter. Här ses X61 406 (EVN-nummer S-VTA 94 74 461 0406-1) utanför motorvagnshallen i Göteborg den 7 november 2012.

SL Pendeltåg Hem


Senast uppdaterad: 2024-06-07
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2024